بر اساس رده سنی 

زیرشاخه‎ها

مجموعه‌های کارتونی آموزش زبان دوم متناسب برای کودکان سه ماه به بالا

مجموعه‌های کارتونی آموزش زبان دوم متناسب برای کودکان شش ماه به بالا

مجموعه‌های کارتونی آموزش زبان دوم متناسب برای کودکان یک سال به بالا

مجموعه‌های کارتونی آموزش زبان دوم متناسب برای کودکان دو سال به بالا

مجموعه‌های کارتونی آموزش زبان دوم متناسب برای کودکان شش سال به بالا