تبلت آموزشی زبان انگلیسی

محصول جدید

65,000 تومان

65,000 تومان به ازای 1

تبلت آموزشی زبان انگلیسی

خصوصیات :

تلفظ کلمات

تلفظ حروف

اسپل (هجی) کردن کلمات

سوال پرسیدن از کودک

موزیک

پیانو 

صدای حیوانات

محصولات مرتبط